Skip to content

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Type zorg en vergoeding

De kosten voor psychologische zorg worden vanuit het basispakket vergoed door de zorgverzekeraars (Volwassenen / vanaf 18 jaar) of door de Gemeentes (Jeugd / 18-) (indien Mensano een contract heeft met betreffende gemeente). Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebben cliënten een verwijzing van een (huis) arts nodig. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Mensano hanteert de door het NZa vastgestelde tarieven. Voor meer informatie zie de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Type zorg
Een cliënt kan op vijf manieren verwezen worden voor psychologische zorg naar Mensano:

 1. Basis zorg (B GGZ)(Volwassenen): Deze zorg betreft kortdurende behandeling van lichte tot matig complexe psychologische problemen. In de basis GGZ zijn afhankelijk van de ernst van de problematiek maximaal 10 afspraken mogelijk. Hierbij wordt wel in eerste instantie het eigen risico aangesproken. Bekijk hier de tariefbeschikking generalistische basis-ggz.
 2. Pozob: Mensano heeft een samenwerkingscontract met Pozob. Als uw huisarts aangesloten is bij Pozob en uw verzekering afspraken heeft met Pozob, dan kan het zijn dat u wordt doorverwezen via Pozob.
  PoZoB ondersteunt huisartsen in de regio Zuidoost-Brabant om kwalitatief goede gestructureerde zorg te geven aan mensen met een chronische/psychische aandoening. Huisartsen die samenwerken met PoZoB hebben een Praktijkondersteuner Huisarts-GGZ (POH-GGZ) in dienst die de eerste screening doet m.b.t. psychologische problematiek
  Indien nodig zal de POH-GGZ de cliënt doorverwijzen naar Mensano Psychologie. Indien de cliënt wordt doorverwezen door de POH-GGZ van PoZoB dan wordt de cliënt opgenomen in het zorgprogramma van PoZoB waardoor de cliënt zelf geen kosten draagt voor de behandeling. www.pozob.nl
 3. DOH: Mensano heeft een samenwerkingscontract met DOH. Als uw huisarts aangesloten is bij DOH en uw verzekering afspraken heeft met DOH, dan kan het zijn dat u wordt doorverwezen via DOH.
  DOH ondersteunt huisartsen in de regio Zuidoost-Brabant om kwalitatief goede gestructureerde zorg te geven aan mensen met een chronische/psychische aandoening. Huisartsen die samenwerken met DOH hebben een Praktijkondersteuner Huisarts-GGZ (POH-GGZ) in dienst die de eerste screening doet m.b.t. psychologische problematiek.
  Indien nodig zal de POH-GGZ de cliënt doorverwijzen naar Mensano Psychologie. Indien de cliënt wordt doorverwezen door de POH-GGZ van DOH dan wordt de cliënt opgenomen in het zorgprogramma van DOH waardoor de cliënt zelf geen kosten draagt voor de behandeling. www.dohnet.nl
 4. Onvergoede zorg-zelf betalen: Als er geen sprake is van een diagnose dan kan de cliënt toch in zorg komen maar dan moet hij/zij de zorg zelf betalen. De cliënt heeft dan geen verwijsbrief nodig. Het huidige tarief (2017) bedraagt 95,89 euro per consult (bestaande uit een face tot face contact van 45 minuten en 15 minuten administratietijd). Hieronder vallen bijvoorbeeld relatietherapie en behandeling voor burnout-klachten.
 5. Jeugd: We behandelen klachten en problemen van (heel jonge) kinderen en jongeren als er sprake is van een traumatische ontstaansgeschiedenis of als deze verergerd zijn door een trauma of nare ervaring. Het kan dan gaan om algemene angsten of stemmingsklachten, maar ook om specifieke angsten of fobieën. Daarnaast behandelen we problemen die zijn ontstaan in de kindertijd, maar in de actualiteit nog steeds voelbaar zijn. U kunt dan denken aan hechtingsproblemen, verlatingsangst, stotteren of oppositioneel gedrag. Bij kinderen en jongeren kan het ook gaan om een negatief zelfbeeld dat is ontstaan als een gevolg van traumatische ervaringen.

Per 1-1-2015 wordt de zorg voor de jeugdzorg (= jonger dan 18 jaar) van Mensano niet meer door de zorgverzekeraars betaald maar door de gemeenten. Wij hebben contracten met Dommelvallei + (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre) en Helmond / de Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren).

Om voor vergoeding van zorg voor jeugdigen in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of centrum jeugd en gezin.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Mensano psychologie heeft in 2020 geen contract met CZ en Menzis. Wel een contract met de overige zorgverzekeraars (o.a. VGZ, Achmea, Multizorg, DSW etc.) en alle kleine verzekeringen die hier onder vallen. De behandeling in de Basis zorg maakt deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering en wordt door de verzekeraar vergoed (daarbij geldt wel een ‘verplicht eigen risico’). De factuur wordt door Mensano rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Let op: Bij sommige budgetpolissen gelden afwijkende regels. Het is voor Mensano niet haalbaar al deze uitzonderingen bij te houden. Heeft u een budgetpolis? Controleert u dan zelf bij uw verzekeraar of de behandeling bij Mensano wordt vergoed.

Verwijzing

Om voor vergoeding voor volwassenen in aanmerking te komen heeft de cliënt een verwijzing nodig van de huisarts. Het is belangrijk dat de huisarts in zijn/haar verwijsbrief duidelijk aangeeft voor welk type zorg de cliënt wordt verwezen (basiszorg). Een voorbeeld van de juiste verwijsbrief kunt u downloaden op de pagina Aanmelden op deze site. Deze kunt u meenemen naar uw huisarts en laten invullen.

Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de B GGZ & S GGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt:

 • Dat het om de verwijzing naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ gaat
 • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM stoornis, of de door de huisarts vastgestelde stoornis
 • De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB code
 • De gegevens van uzelf

Verplicht eigen risico

Het ‘verplicht eigen risico’ in de zorgverzekering is een bedrag dat de verzekerde ieder jaar moet betalen indien er medische kosten worden maakt. Dat bedrag kan ieder jaar verschillen. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Het eigen risico is niet van toepassing op kinderen jonger dan 18 jaar. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid.

Verzekerde GGZ en onverzekerde zorg

Niet alle behandelingen van alle klachten worden meer vergoed(*). Alleen als er sprake is van een DSM diagnose (*) is er recht op vergoeding. Verder zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, burnout, en vliegangst uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Is er geen sprake van een DSM stoornis, maar er zijn wel klachten, dan kunnen die wel behandeld worden via een zogenaamd ‘Overig Product’ (OVP) . Dat kan ook als er gewerkt wordt met een behandelmethode die volgens het CVZ (College Van Zorgverzekeraars) niet tot de verzekerde zorg behoort.

De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, of zorg die buiten de GGZ valt, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. U dient dan het consult zelf per pin te voldoen na elk gesprek.

* Disclaimer: het overzicht van kosten en vergoedingen is met zorg samengesteld op basis van informatie zoals op internet gevonden op de websites van de zorgverzekeraars. doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Kijk het altijd zelf na in uw polis, of informeer bij uw zorgverzekeraar.
* DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (kortweg DSM) is een Amerikaans handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient.

Annuleren afspraak

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan op werkdagen van 48 uur van te voren af. Belt u niet of te laat, dan moet u de zitting wel betalen! Dit consult kunt u dan niet indienen bij de verzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

In onze praktijk hanteren wij de betalingsvoorwaarden zoals ze zijn opgesteld door onze beroepsvereniging:

Algemene betalingsvoorwaarden NIP

 1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.
 2. In principe worden de consulten direct voldaan per pinautomaat. Alle overige door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
 3. Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag van de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.
 4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 5. De psycholoog is in het hiervóór onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45

Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.